Эрхэм зорилго

Танилцуулга:

Эрүүл мэндийн бодлого, шийдвэр, нийгмийн  эрүүл мэндийн  болон  эмнэлгийн  тусламж  үйлчилгээг  хүн  амд  үзүүлэхэд  хамтран  ажиллаж  байгаа  та  бүхэндээ энэ  өдрийн  мэндийг  хүргэе.

Хөвсгөл  аймгийн  Эрүүл  мэндийн  газар  нь анх  1921 оны чөлөөлөх тулалдаан хийх үед “Хөвсгөл хязгаарын хэргийг эрхлэх ардын түр Яам” нэртэй орон нутгийн анхны засаг захиргааны байгууллага аймгийн яамны  дэргэд ажиллаж  эхэлсэн  байна. 1990 оныг хүртэл эрүүлийг хамгаалах хэлтэс буюу газар гэдэг нэрээр аймгийн хэмжээний эмнэлэг, урьдчилан сэргийлэх байгууллагуудын ажлыг зохицуулан удирдах ажил үүргийг гүйцэтгэж байлаа. Аймгийн Эрүүл мэндийн газар нь 2000 оны 4 дүгээр сараас эхлэн “Аймгийн эрүүл мэндийн газар” гэдэг нэрээр ажиллахаар болж  3 хэлтэс, 1 төв, төрийн  захиргааны  албан  хаагч-22,  төрийн  үйлчилгээний  албан  хаагч-19 нийт  41 ажилтантайгаар  эрүүл  мэндийн  бодлого,  шийдвэрийг  орон нутгийн  түвшинд  хэрэгжүүлж  ажиллаж  байна. 

Эрүүл  мэндийн  газар  нь Улсын Их Хурал, Засгийн Газар, Эрүүл мэндийн  асуудал  эрхэлсэн  төрийн  захиргааны төв  болон дээд  шатны бусад  байгууллагаас гаргасан  бодлого, шийдвэрийг  орон  нутгийн  түвшинд хэрэгжүүлэх, зохицуулах, хянах  чиг үүргийг гүйцэтгэдэг төрийн  захиргааны байгууллага  юм.

Манай  байгууллага Монгол Улсын болон  аймгийн  тогтвортой хөгжлийн  бодлогыг баримтлаж, нийгмийн эрүүл  мэндийн  тусламж үйлчилгээг тэргүүлэх чиглэлээ болгон, анхан  болон  гуравдагч  шатлалын тусламж үйлчилгээний  уялдааг сайжруулах,  оношлогоо эмчилгээний дэвшилэлт технологийг  нэвтрүүлэх,  эрүүл  мэндийн  салбарын  санхүүжилтийн  зохистой, үр  ашигтай  тогтолцоог бүрдүүлэх замаар  эрүүл  мэндийн  тусламж  үйлчилгээг иргэдэд чанартай, хүртээмжтэй хүргэх зорилго тавин  ажиллаж  байна.

Цаашид орон  нутгийн  хэмжээнд үйл  ажиллагаа  явуулж  байгаа  улсын болон хувийн  хэвшлийн  эрүүл  мэндийн байгууллагуудыг мэргэжил арга  зүйн  удирдлагаар  хангаж, нэгдсэн бодлого, чиглэлээр хангах чадварлаг  Чанарын  менежментийн тогтолцоо ISO 9001:2015 стандартыг  нэвтрүүлсэн  хамт  олон  болох зорилт дэвшүүлэн  ажиллаж  байна.

Хүн бүрийн  эрүүл,  аз  жаргалтай, урт  наслалтын  төлөө  хамтран  ажиллахад бид  бэлэн.

Хүндэтгэсэн: ХӨВСГӨЛ  АЙМГИЙН  ЭРҮҮЛ  МЭНДИЙН  ГАЗРЫН  ДАРГА, КЛИНИКИЙН  ПРОФЕССОР МӨНХЧУЛУУНИЙ  ҮҮРИЙНБАЯР.

Эрүүл мэндийн удирдлагын хэлтэс

 • Улсын  төвлөрсөн  болон  орон  нутгийн төсөв,  Эрүүл мэндийн даатгалын  сангийн хөрөнгийг  эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний  стратеги  тэргүүлэх чиглэлд  нийцүүлэн үр  дүнгээр нь  санхүүжүүлэх  зарчмыг  баримталж  ажиллана.
 • Аймгийн  хэмжээнд  мэргэжлийн  үйл  ажиллагаа явуулж  буй  ЭМБ-уудыг  мэргэжлийн удирдлага, үйл ажиллагааны нэгдсэн  бодлого чиглэлээр  хангаж  ажиллана.
 • Орон  нутгийн  ЭМБ-уудыг санхүүгийн  удирдлагаар хангаж, төсвийн  төлөвлөлт,  зарцуулалт, гүйцэтгэлд хяналт,  тавьж санхүүгийн  мэдээ, тайланг  нэгтгэн, үнэлэлт дүгнэлт өгч  ажиллана
 • ЭМБ-уудын  материаллаг  бааз,  барилга,   түргэн  тусламжийн  автомашины ашиглалт,   засвар үйлчилгээ,  нөхөн хангалтыг  нэгтгэн зохион  байгууллана.
 • Нутаг  дэвсгэрийн  хэмжээнд ЭМС-ын  хүн,  хүчний  хэрэгцээг  тодорхойлох,  бэлтгэх,  давтан  сургах,  хуваарилах, ёс зүй харилцаа  хандлагын асуудлыг  зохион  байгуулна.
 • Эмнэлгийн тоног  төхөөрөмжийн нэгдсэн судалгаа, төлөвлөлт хийх, ашиглалтын байдалд хяналт тавих, засвар үйлчилгээ үзүүлэх.
 • ЭМ-ийн чиглэлээр  гарсан  хууль, тогтоомж,  шийдвэрт  хяналт  тавин  хууль  эрх  зүйн  заавар  зөвлөгөө,  арга  зүйгээр  хангаж  ажиллах.
 • Эрүүл мэндийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны мэдээ тайланг нэгтгэн, үнэлэлт дүгнэлт өгч, холбогдох  байгууллагуудад хугацаанд нь  мэдээлж үйл  ажиллагаатай нь  холбоотой эргэх  мэдээллээр  ханган  ажиллана
 • Эрүүл мэндийн салбарын хэмжээний цахим мэдээ мэдээллийн хэвийн жигд ажиллагааг  хангаж  ажиллана.
 • Салбарын хэмжээний мэдээллийн технологийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, хэвийн ажиллагааг хангах, нөөцийг бэхжүүлж, хөгжүүлэх
 • Эрүүл мэндийн байгууллагуудтай  үйл  ажиллагааны болон  гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний  хэрэгжилтэд  хяналт, шинжилгээ,  үнэлгээ хийж, үр  дүнг 
 • тооцон  ажиллана.

Нийгмийн эрүүл мэндийн төв

 • Үйл ажиллагаандаа Нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр гарсан бодлого, хууль тогтоомж, дүрэм заавар, стандартыг  мөрдөж  ажиллах
 • Хүн амд эрүүл зан үйлийг төлөвшүүлэх, эрүүл мэндийн боловсрол олгох, эрүүл мэндийг дэмжих хөдөлгөөнийг  өрнүүлэх,  байгууллага, хамт олны оролцоог хангаж, хамтран ажиллах
 • Халдварт болон халдварт бус өвчнөөс эрт сэрэмжлүүлэх, тандалт, хариу арга хэмжээг зохион байгуулах, зохицуулах, хянах, үнэлэх, тайлагнах
 • Хүн амыг аюулгүй,таатай орчин амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлж буй орчны бохирдлыг бууруулах, хог хаягдлын менежментийг сайжруулах чиглэлээр бусад байгууллагуудыг мэргэжил арга зүйгээр хангаж, хамтран ажиллах
 • Нялхас бага насны хүүхдийн  хоол, тэжээл, иргэдэд эрүүл зөв хоололтын чиглэлээр хамтран ажиллах
 • Өсвөр үеийнхний эрүүл мэндийг хамгаалах, бэхжүүлэх, өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрүүл зан үйлийг төлөвшүүлэх, зөвлөгөө өгөх, тэдний эрүүл мэндийн талаар эцэг, эх, байгууллага хамт олонтой хамтран ажиллах явдал юм..

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хэлтэс

 • Хүн  амд үзүүлэх  эрүүл  мэндийн тусламж  үйлчилгээнний  чанар,  хүртээмжийг  дээшлүүлэх удирдлага  арга  зүйгээр  хангах
 • Эх,  хүүхдийн  өвчлөл,  эндэгдлийг  бууруулах
 • Нөхөн  үржихүйн  эрүүл  мэндийн  боловсрол  олгох,  жирэмсэн  болон  төрөх  насны  эхчүүдэд  чиглэлсэн  арга  хэмжээг  авч  ажиллана
 • Эм,  эмнэлгийн  хэрэгслийг  төлөвлөх,    эмийн  бодлогын  хэрэгжилтийг  хянах,  арга  зүйгээр  хангах
 • Сувилахуйн  тусламж  үйлчилгээний  чанар  хүртээмж , сувилагч  тусгай мэргэжилтнүүдийн  мэдлэг,  ур  чадварыг  дээшлүүлэх , сувилахуйн  үйл  ажиллагаанд  хяналт  тавих,  зөвлөн  туслах
 • Улсын  болон  хувийн  хэвшлийн  эрүүл мэндийн байгууллагуудаар  үзүүлэх  тусламж  үйлчилгээний  бодлогыг тодорхойлж, түншлэл болон  хамтын  ажиллагааг дэмжих замаар  улс  болон  хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын  зохистой  харилцааг  бий  болгож  ажиллана
 • Хөдөөгийн  хүн  амд үйлчлэх явуулын  тусламж  үйлчилгээг  оновчтой  зохион  байгуулж өвчнөөс  урьдчилан  сэргийлэх,  өвчнийг  эрт  илрүүлэх, арга  хэмжээг  зохион байгуулан  ажиллах
 • Байгалийн  гамшиг, нийтийг  хамарсан  өвчлөл,  гэнэтийн  аюул  ослын  үед  үзүүлэх эмнэлгийн  тусламж үйлчилгээг  шуурхай  зохион  байгуулах  нөөц  чадавхийг  бэхжүүлэх         
 • Сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжий сайжруулах чиглэлээр ажилладаг.

Албан тушаалын нэр, Албан хаагчдын нэрс

1М.ҮүрийнбаярДарга
2М.ЭнхдалайЭмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хэлтсийн дарга
3Б.ГэрэлтуяаНийгмийн эрүүл мэндийн төвийн дарга
4Ж.НансалмааЭрүүл  мэндийн удирдлагын хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч, хүний нөөц
5Х.АмаржаргалСанхүүгийн бүртгэл,  хөрөнгө оруулалт, бүртгэл мэдээлэл, дотоод аудит хариуцсан нягтлан бодогч
6Г.ДолгормааХяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн
7М.МягмарсүрэнАхлах нягтлан бодогч
8Х.БаттогтохХуулийн зөвлөх
9Х.ОтгонбаярБичиг хэргийн ажилтан
10Ц.ОтгонГадаад харилцаа, архивын ажилтан
11П.БаярмааЭрүүл мэндийн мэдээ мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн
12Т.СарантуяаБүртгэл мэдээллийн ажилтан
13П.НямжавБүртгэл мэдээллийн ажилтан
14Ж.ЭрдэнэчимэгНярав
15Э.БатбилэгМэдээллийн технологийн инженер
16Г.Ням-Эрдэнэ Мэдээллийн технологийн инженер
17Г.БаяржаргалЭмнэлгийн тоног төхөөрөмж, барилга байгууламж хариуцсан инженер
18Ц.ДаваадоржЖижүүр
19Ю.БаярренчинЖижүүр
20Ж.ЭнхтөрЖижүүр
21Б.АлтантуяаҮйлчлэгч
22Д.ОдонцэцэгҮйлчлэгч
23Т.БатбэхЖолооч
24Э.Эрдэнэ-УулЖолооч
25Х.Бат-ЭнхЖолооч
26М.Мөнх-АюушЭмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн, чанар магадлан итгэмжлэл хариуцсан мэргэжилтэн
27Ц. ХадбаатарЭм эмнэлгийн хэрэгслэлийн чанар, аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн
28Б.НоровсүрэнСувилахуйн тусламж үйлчилгээ, ахмад, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
29Ш.АлтантуяаХүүхдийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн
30М.ДаваамөнхХувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллага, уламжлалт анагаах ухаан, сэргээх засах тусламж үйлчилгээ хариуцсан  мэргэжилтэн
31Т.ХоролсүрэнХалдварт өвчний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
32А.ЭрдэнэбилэгХоол тэжээлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /Мэдээлэл сургалт сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн/
33Т.ХөвсгөлБиеийн тамир чийрэгжүүлэлт хариуцсан мэргэжилтэн
34Б.ТүмдоддавааӨсвөр үеийн эрүүл мэнд, сэтгэлзүй хариуцсан мэргэжилтэн
35Н.ИчинноровОрчны эрүүл мэнд хариуцсан мэргэжилтэн
36Ц.БаасанжаргалАнхан шатны тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн
37Б.Мөнх-ЭрдэнэХалдварт бус өвчний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
38Д.ӨлзийсайханТархвар судлал хариуцсан мэргэжилтэн
39Б.ЖаргалсайханХүйтэн хэлхээ, дархлаажуулалт хариуцсан сувилагч
                   ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ᠬᠠᠶᠠᠭ᠄ ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠰᠤᠮᠤ 8 ᠍ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠭ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
                            ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠬᠥᠺᠵᠢᠯ   oa  ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠤᠩᠬᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ 《ᠬᠡᠨ ᠢ ᠴᠤ ᠣᠷᠬᠢᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ》 ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠬᠥᠺᠵᠢᠯ    ᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠡᠷᠲᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠣᠭᠲᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠡᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠣᠰᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢ ᠥᠷᠭᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ᠂ ᠰᠠᠩᠬᠦᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠰᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠢᠷᠭᠡᠳ dO ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠲᠥᠷᠥ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢ HeekgeeeO  ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃
             ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ – ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ   
ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠢᠷᠭᠡᠨ – ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠭᠡᠷ – ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠮᠠᠴᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠬᠤ ᠣᠷᠭᠢᠯ   
                ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ – ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ
ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠮᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠬᠦ  
                       ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ dO ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠳᠥ  ᠪᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠭᠡᠶ᠎ᠡ᠃
ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ 1921 ᠣᠨ ᠤ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠥ《ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠠᠮᠤ》 ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 1990 ᠣᠨ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ᠂ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ 2000 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠳ᠋ᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ 《ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤ 3 ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ᠂ 1 ᠲᠥᠪ᠂ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠭᠴᠢ-22᠂ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠭᠴᠢ-19 ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 41 ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ dO ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ  ciit ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃
ᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠬᠥᠺᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠱᠠᠲᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠣᠨᠣᠰᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠳᠡᠪᠰᠢᠯᠢᠯᠲᠡ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩᠬᠦᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠰᠲᠠᠢ᠂ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠲᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠮᠵᠢᠲᠡᠢ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ dO ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ HobiA ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ HeekgeejO ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠢᠭ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠧᠨᠧᠵᠮᠧᠨᠲ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ I  9001 - 2015 ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷᠲ ᠢ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠵᠣᠷᠢᠯᠲᠠ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ᠂ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠤᠷᠲᠤ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠡᠯᠡᠨ᠃
ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ᠄ ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ oa Dero) t  ᠺᠯᠢᠨᠢᠺ ᠤᠨ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ ᠮᠥᠩᠬᠡᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠷᠡᠶᠢᠨᠪᠠᠶᠠᠷ  
                     ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ
• ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠰᠦᠪ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠥᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠲᠷᠠᠲ᠋ᠧᠭᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ dO ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳᠦᠩᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠢ ᠰᠠᠩᠬᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠵᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
• ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ dO ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ  ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ  ᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ HeekgeeeO ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
• ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ  ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠍ ᠢ ᠰᠠᠩᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠥᠰᠦᠪ ᠦᠨ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠯᠲᠡ᠂ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ᠂ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠯ dO ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠰᠠᠩᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠩ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠨ᠂ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠯᠲᠡ ᠥᠭᠴᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠨ᠎ᠠ
• ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯᠯᠢᠭ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ᠂ ᠨᠥᠬᠥᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
• ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠥ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠤᠨ ᠍ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠬᠦ᠂ ᠳᠠᠪᠲᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠶᠣᠰᠣ ᠵᠦᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
• ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠨᠣᠭ ᠲᠥᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠯᠲᠡ ᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ᠃
• ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠦᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ᠂ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠂ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠲᠦ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠡᠷᠬᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠥᠪᠯᠡᠭᠡ᠂ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ ᠪᠡᠷ HeekgeeeO ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ᠃
• ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠩ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠨ᠂ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠯᠲᠡ ᠥᠭᠴᠦ᠂ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ dO ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠡᠷᠭᠢᠬᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠨ᠎ᠠ
• ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠪ ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠳᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ HeekgeeeO ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
• ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠬᠡᠪ ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ HeekgeeeO᠂ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢ ᠪᠡᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ KikjiKleK
• ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠳᠥ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ᠂ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠡ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳᠦᠩ ᠢ
• ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
                       ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ
• ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠂ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠵᠢᠭᠠᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷᠲ ᠢ ᠮᠥᠷᠳᠡᠵᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ
• ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠳᠤ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢ ᠲᠥᠯᠦᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠣᠯᠭᠣᠬᠤ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠥᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ HeekgejO ᠂ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ
• ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠤ ᠪᠤᠰᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠲᠡ ᠰᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠲᠠᠩᠳᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ᠂ ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠩᠨᠠᠬᠤ
• ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢ ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ᠂ᠲᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠳᠥ ᠰᠥᠷᠭᠦ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠪᠣᠬᠢᠷᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠬᠣᠭ ᠬᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠧᠨᠧᠵᠮᠧᠨᠲ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ ᠪᠡᠷ HeekgejO ᠂ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ
• ᠨᠢᠯᠬᠠᠰ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ᠂ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ᠂ ᠢᠷᠭᠡᠳ dO ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠵᠥᠪ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ
• ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠦ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠪᠡᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢ ᠲᠥᠯᠦᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠵᠥᠪᠯᠡᠭᠡ FoikK᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠴᠢᠭᠡ᠂ ᠡᠬᠡ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠶᠤᠮ.᠃
                            ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ
• ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ ᠪᠡᠷ HeekgeeeO
• ᠡᠬᠡ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠯᠡᠯ᠂ ᠡᠨᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ
• ᠨᠥᠬᠥᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠣᠯᠭᠣᠬᠤ᠂ ᠵᠢᠷᠮᠦᠰᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥᠬᠦ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠡᠴᠦᠳ dO ᠴᠢᠭᠯᠡᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠨ᠎ᠠ
• ᠡᠮ᠂ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠢ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠡᠮ ᠦᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ ᠪᠡᠷ HeekgeeeO
 • ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠮᠵᠢ ᠂ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ᠂ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠂ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ᠂ ᠵᠥᠪᠯᠡᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ
• ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ HobiA  ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠦᠩᠰᠢᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠰᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠨ᠎ᠠ
• ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠣᠨᠣᠪᠴᠢᠲᠠᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠷᠲᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ
• ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠤᠨ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠯᠡᠯ᠂ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠤᠯ ᠣᠰᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ  dO  ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠶᠢ ᠪᠡᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ
• ᠰᠤᠮᠤ᠂ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠮᠵᠢᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠳᠠᠭ᠃
                  ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ

1 ᠮ ∙ ᠡᠭᠦᠷᠡᠶᠢᠨᠪᠠᠶᠠᠷ  – ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ
2 ᠮ ∙ ᠡᠩᠬᠡᠳᠠᠯᠠᠢ – ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ
3 ᠪ ∙ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ – ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ
4 ᠵ ∙ ᠨᠠᠩᠰᠠᠯᠮ᠎ᠠ  – ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠦᠷᠢ ᠣᠷᠣᠯᠠᠨ KiiceoekEkcI᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ
5 ᠬ ∙ ᠠᠮᠤᠷᠵᠢᠷᠭᠠᠯ –  ᠰᠠᠩᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ᠂ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ᠂ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ᠂ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠠᠦ᠋ᠳᠢᠲ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠲᠠᠯᠠᠨ ᠪᠣᠳᠣᠭᠴᠢ
6 ᠭ ∙ ᠳᠣᠯᠭᠣᠷᠮ᠎ᠠ – ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ
7 ᠮ ∙ ᠮᠢᠭᠮᠠᠷᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ – ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢᠭᠲᠠᠯᠠᠨ ᠪᠣᠳᠣᠭᠴᠢ
8 ᠬ ∙ ᠪᠠᠲᠤᠳᠤᠭᠲᠤᠬᠤ – ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠬᠦ
9 ᠬ ∙ ᠣᠳᠬᠣᠨᠪᠠᠶᠠᠷ –  biciit  ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ
10 ᠼ.ᠣᠳᠬᠣᠨ –  ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠷᠬᠢᠸ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ
11 ᠫ ∙ ᠪᠠᠶᠠᠷᠮᠠ – ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ
12 ᠲ ∙ ᠰᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ – ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ
13 ᠫ ∙ ᠨᠢᠮᠠᠵᠠᠪ – ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ
14 ᠵ.  ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠢᠮᠡᠭ – ᠨᠢᠷᠪᠠ
15 ᠡ᠊ ∙  bEdobiliit  - ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷ
16 ᠭ ∙ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ-ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ – ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷ
17 ᠭ ∙ ᠪᠠᠶᠠᠷᠵᠢᠷᠭᠠᠯ – ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠨᠣᠭ ᠲᠥᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷ
18 ᠼ.ᠳᠠᠸᠠᠳᠣᠷᠵᠢ – ᠵᠢᠵᠢᠭᠦᠷ
19 ᠶᠦ᠊ ∙ ᠪᠠᠶᠠᠷᠷᠧᠨᠴᠢᠨ – ᠵᠢᠵᠢᠭᠦᠷ
20 ᠵ.ᠡᠩᠬᠡᠲᠦᠷᠦ – ᠵᠢᠵᠢᠭᠦᠷ
21 ᠪ ∙ ᠠᠯᠲᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ – ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠴᠢ
22 ᠳ ∙ ᠣᠳᠣᠨᠴᠡᠴᠡᠭ – ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠴᠢ
23 ᠲ ∙ ᠪᠠᠲᠤᠪᠬᠦ – ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠴᠢ
24 ᠡ᠊ ∙ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ-ᠠᠭᠤᠯᠠ – ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠴᠢ
25 ᠬ ∙ ᠪᠠᠲᠤ-ᠡᠩᠬᠡ – ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠴᠢ
26 ᠮ ∙ ᠮᠥᠩᠬᠡ-ᠠᠶᠤᠰᠢ – ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ ᠦᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠨ ᠢᠲᠡᠭᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ
27 ᠼ∙ ᠬᠠᠳᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ – ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ
28 ᠪ ∙ ᠨᠣᠷᠪᠤᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ᠂ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ᠂ᠬᠥᠺᠵᠢ‍‍ᠯ   ᠦᠨ ᠪᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ
29 ᠱ ∙ ᠠᠯᠲᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ – ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ
30 ᠮ ∙ DewemoiekkEt – ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ
31 ᠲ ∙ ᠬᠣᠷᠯᠣᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ – ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ
32 ᠠ᠊ ∙ Frdenibiliit –  ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ – ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ
33 ᠲ ∙ ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ – ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠴᠢᠭᠢᠷᠠᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ
34 ᠪ ∙ ᠲᠦᠮᠡᠳᠣᠳ ᠲᠠᠪᠠ – ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠵᠦᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ
35 ᠨ ∙ ᠢᠴᠢᠨᠨᠣᠷᠪᠤ – ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ
36 ᠼ.ᠪᠠᠰᠠᠩᠵᠢᠷᠭᠠᠯ – ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ
37 ᠪ ∙ ᠮᠥᠩᠬᠡ-ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ – ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠤ ᠪᠤᠰᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ
38 ᠳ ∙ ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ - ᠲᠠᠷᠬᠠᠪᠤᠷ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ
39 ᠪ ∙ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ – ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠳᠠᠷᠬᠠᠯᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠭᠴᠢ
40