Чиг үүрэг

Эрүүл  мэндийн  газар  нь Улсын Их Хурал, Засгийн Газар, Эрүүл мэндийн  асуудал  эрхэлсэн  төрийн  захиргааны төв  болон дээд  шатны бусад  байгууллагаас гаргасан  бодлого, шийдвэрийг  орон  нутгийн  түвшинд хэрэгжүүлэх, зохицуулах, хянах  чиг үүргийг гүйцэтгэдэг төрийн  захиргааны байгууллага  юм