Хөвсгөл аймгийн Эрүүл мэндийн газар нь Чанарын менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлж байна

Хөвсгөл аймгийн Эрүүл мэндийн газар нь Чанарын менежментийн тогтолцоо -9001:2015 Олон Улсын стандартыг нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд Орхон аймагт зохион байгуулагдаж байгаа Дотоод аудиторын сургалтад ЭМГ-ын мэргэжилтнүүд 2022.05.25-27-ны хооронд хамрагдаж байна.Энэхүү сургалтад хамрагдсанаар байгууллагынхаа дотоод үйл ажиллагаанд үнэлгээ хийж,зөвлөн туслах,эрсдлийг тодорхойлж чанарын менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлэх арга зүйд суралцаж байгаа болно.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *