“ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ДЭМЖИГЧ БАЙГУУЛЛАГА”-ЫН ГЭРЧИЛГЭЭГ ГАРДУУЛЛАА.

Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны А/472 дугаар тушаалаар баталсан эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага, эрүүл ажлын байр хөдөлгөөн өрнүүлэх шинэчилсэн журмын хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 2022 оны байдлаар аймгийн хэмжээнд Улсын эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага 5, Аймгийн эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага 77 байна.2021 онд 1-р зэрэглэлийн болзлыг Мөрөн сумын 6, 11, 13 дугаар цэцэрлэг, “Ирээдүй 21-р зуун” Ерөнхий боловсролын сургууль, Эрдэнэбулган сумын Эрүүл мэндийн төв 2-р зэрэглэлийн болзлыг Арбулаг сумын Эрүүл мэндийн төв, Мөрөн сумын 12 дугаар цэцэрлэг, “Сод-Эрдэм” Ерөнхий боловсролын сургууль3-р зэрэглэлийн болзлыг Арбулаг сумын “Жаргалын наран” цэцэрлэг, Галт сумын цэцэрлэг тус тус хангажээ.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.