Магадлан итгэмжлэл

 1. ЭМБ-ын магадлан итгэмжлэх журам – Мэдээллийг эндээс татаж авна уу.
 2. ЭМБ танилцуулга – Мэдээллийг эндээс татаж авна уу.
 3. Явцын үнэлгээ – Мэдээллийг эндээс татаж авна уу.

Магадлан итгэмжлүүлэх хүсэлт гаргах, материал бүрдүүлэх зөвлөмж эндээс татаж авна уу.  Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж авна уу

Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан шинжлэх шалгуурыг Эрүүл мэндийн сайдын 2019 оны А/554 дүгээр тушаал

Сургалтын хэсэг

 1. Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх журам – Журмыг эндээс татаж авна уу.
 2. Стандарт шинжээч – Мэдээллийг эндээс татаж авна уу.
 3. Ёс зүй – Мэдээллийн эндээс татаж авна уу.
 4. Шалгуур өөрийн үнэлгээ – Мэдээллийн эндээс татаж авна уу.
 5. Аюулгүй байдал, чанарын хяналт – Мэдээллийн эндээс татаж авна уу.
 6. Яаралтай тусламж үйлчилгээ – Мэдээллийг эндээс татаж авна уу.
 7. Эмийн сургалт – Мэдээллийг эндээс татаж авна уу.
 8. Магадлан-ХСХ – Мэдээллийг эндээс татаж авна уу.
 9. Тоног төхөөрөмж – Мэдээллийг эндээс татаж авна уу.